Rengen stomatologiczny

Zapoznaj się z informacjami o wpływie działalności RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
Praktyka Lekarska Dentystyczna lek. dent. Kalina Garbera ul. Polna 2B , 46-053 Chrząstowice wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
• uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące:
tj. rentgenowski , punktowy aparat wewnątrzustny do wykonywania zdjęć zębów
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg : OPWIS , Decyzja Nr 36/2014 i Nr 35/2014 z dnia 06.06.2014
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.
W dniu 03.06.2014 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg ,podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.
Prowadzona działalność związana z wykorzystaniem aparatów rtg nie tworzy zagrożenia dla ludzi i środowiska po wyłączeniu zasilania lampy rentgenowskiej.